Field-Map je technologie, která vzniká spojením jedinečného software s vhodným hardwarem, takže umožňuje terénní mapování, měření a efektivní sběr venkovních dat, jejich následné kancelářské zpracování a vyhodnocení. Field-Map je otevřený systém, který může být snadno samotným uživatelem přizpůsoben k řadě rozsahem či zaměřením odlišných úkolů, mezi které patří například:

 • statistická inventarizace lesů
 • hospodářská úprava lesů
 • monitoring zásob uhlíku v ekosystémech
 • zjišťování škod zvěří
 • mapování či modelování struktury krajiny
 • měření vlastností jednotlivých stromů (kmenové profily, korunové profily a projekce)
 • vytváření 3D modelů stromů či porostů
 • zjišťování zásoby a sortimentace stojících porostů pro různě velké lesní celky a organizační jednotky
 • fytocenologické snímkování
 • zjišťování zdravotního stavu lesa
 • vyhodnocování leteckých snímků ad.
Aplikace Field-Map Data Collector

Aplikace Field-Map Data Collector

Technologie Field-Map pokrývá celé spektrum činností počínaje přípravou struktury databáze podle metodiky konkrétního projektu přes návrh systému venkovního sběru dat, klasifikaci leteckých snímků, samotný sběr dat v terénu až k vyhodnocení dat a přípravě výstupů nezbytných pro vytvoření zprávy.

Základem celé technologie je software Field-Map, který tvoří několik modulů:

– Aplikace Field-Map Project Manager umožňuje snadnou uživatelskou definici struktury databáze k určitému projektu. Formát databáze volí uživatel z několika standardních systémů (Paradox, MS Access, MS SQL). Mapové vrstvy jsou ukládány ve formátu ESRI Shapefiles.

– Navazující aplikace Field-Map Data Collector je určena pro mapování a vkládání dat. Většinou běží v terénním počítači a uživatel do ní vkládá data manuálně, nebo přímo z různých elektronických měřících přístrojů (laserového dálkoměru a výškoměru, elektronického kompasu, GPS, atd.).

– Pro projekty statistické inventarizace lesů v těžko přístupných oblastech, ve kterých významnou roli hraje životnost baterií použitých elektronických přístrojů a hmotnost celé technologie, je k dispozici Field-Map Data Collector LT, aplikace pro kapesní počítače s platformou Windows Pocket PC

– Pro potřeby zpracování a vyhodnocení dat získaných při statistických inventarizací lesa je k dispozici aplikace Field-Map Inventory Analyst.

Field-Map Stem Analyst umožňuje parametrizaci zobecněných modelů profilu kmene a jejich nasazení pro výpočet objemu stromů. V této aplikaci je zahrnut flexibilní sortimentní model, který umožňuje vypočítat sortimentní skladbu a finanční hodnotu zásob dřeva.

– Společně s hlavními komponenty technologie Field-Map jsou dodávány specifické softwarové nástroje, které umožňují tisk map, import/export dat, konverze a další možnosti při práci s daty.

Softwarový modul pro mapování a vkládání dat Field-Map Data Collector a Field-Map Data Collector LT podporuje příjem dat z různých elektronických měřící zařízení. Kombinací software a těchto zařízení vzniká komplexní technologie.

Mezi podporovaná zařízení patří:

 • laserový nebo ultrazvukový dálkoměr v kombinaci se sklonoměrem (měření vzdáleností a vertikálních úhlů)
 • elektronický kompas (měření azimutu)
 • úhlový enkoder (měření horizontálních úhlů)
 • totální geodetická stanice (měření vzdáleností, vertikálních úhlů a horizontálních úhlů)
 • elektronická průměrka s bezdrátovým nebo kabelovým přenosem dat (měření tlouštěk)
 • monokulární optický dalekohled (pro měření tlouštěk stromů nebo kmenových profilů v nepřístupných výškách)
 • globální poziční systém – GPS (získání aktuální pozice, navigace, dynamické mapování liní, atd.).

Více o technologii Field-Map na stránkách http://www.fieldmap.cz